https://www.uniekje.nl

Over ons privacybeleid
Uniekje geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Uniekje. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 


Webwinkelsoftware


Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Internetprovider 24fiber
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider 24fiber. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider 24fiber heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Microsoft clarity
We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/services te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over het gebruik van de website worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten / diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft.


Social media


 Als je onze webshop bezoekt of ons volgt op social media, houden we graag bij wat jij leuk vindt. Wij geven je graag persoonlijk advies door middel van advertenties op bijvoorbeeld Facebook en instagram. Dit doen we aan de hand van cookies.


Payment processors


Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal
Uniekje gebruikt Paypal voor het afhandelen van een deel van de betalingen in de shop. PayPal verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn voor deze afhandeling. PayPal heeft passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Paypal kan jouw (geanonimiseerde) persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van wettelijke verplichtingen of om hun dienstverlening te verbeteren. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. 

Izettle Go
Uniekje maakt gebruik van een Izettle Go Pinautomaat op markten en beurzen. Izettle functioneert dan als betaalprovider voor het afhandelen van pinbetalingen. Izettle deelt persoonlijke gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Izettle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.Verzenden en logistiekPostNL & Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel en PostNL delen. Myparcel en PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My parcel en PostNL onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Intime delivery
Voor bestellingen buiten nederland gebruiken wij de diensten van Intime delivery. Intime delivery verzorgd de verzending van je bestelling via Deutsche post. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres met intime delivery delen. Intime delivery gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Intime delivery zal in dit geval ook de gegevens delen met Deutsche post om uw pakketje bij u te laten bezorgen. Boekhouden


E-boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 


Reviews


WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Uniekje op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Uniekje. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 


Cookies


 

Algemeen
De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar je kunt dit zelf wijzigen door de instellingen van jouw browser te veranderen. Bij jouw eerste bezoek aan Uniekje ben je geïnformeerd over de cookies die Uniekje op jouw browser opslaat en heeft Uniekje, toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht je het daar (achteraf) niet mee eens zijn dan kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat door het verwijderen of blokkeren van cookies de site minder gebruiksvriendelijk kan worden.

Meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen vind je bij 'help' in je browser.

Hieronder vind je informatie over de cookies die Uniekje op jouw browser opslaat:

Functionele cookies om het gebruik van de site voor jou makkelijker te maken

Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden informatie zoals jouw voorkeursinstellingen. Denk aan: inloggegevens, wachtwoorden, inhoud van een digitaal winkelmandje, wishlist, taalinstellingen enz. Verwijdering van deze cookies zal de gebruiksvriendelijkheid van de site doen afnemen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Uniekje
Rigtersbleek-zandvoort 10 
Ruimte 2.10
7521BE ENSCHEDE
Nederlands

Mail: info@uniekje.nl

Contactpersoon voor privacyzaken:
Marjolein Viscer

'' Soms gebeuren dingen met een reden "

Ik ben Marjolein, 31 jaar en ik ben de eigenaresse van Uniekje. Ik woon samen met mijn man Stefan en mijn 5 jarig zoontje Luca. Zeg je creatief, dan zeg je: Marjolein.

Ik vindt het heerlijk om met mijn handen bezig te zijn. In 2012 werd ik ziek en kreeg ik uiteindelijk na lang zoeken, de diagnose fibromyalgie (pijn in spieren).

Ik kwam ziek thuis te zitten en ik zocht een hobby in deze donkere periode in mijn leven. Ik heb T-shirts geverfd en geleerd om met een naaimachine om te gaan. Maar je raad het al, ik ben ook sieraden gaan maken. Dit vond ik zo enorm leuk en ik begon mij er maar meer en meer in te verdiepen in technieken en materialen. Na mijn revalidatie besloot ik dat dit is wat ik wil; een eigen sieraden webshop starten.

Juist omdat ik fibromyalgie kreeg, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Als ik nooit fibromyalgie had gekregen, had ik voor 99% zeker nooit mijn eigen bedrijf gestart en was ik nooit op dit pad beland waar ik ontzettend dankbaar voor ben!

Meet team Uniekje

Wie zijn wij?

Ik (Marjolein) heb Uniekje opgericht in 2018. Inmiddels bestaan wij uit een (familie) team van 4 mensen. Samen met mijn schoonmoeder Anke, haar zusje Karin en Esmee maken wij al jouw sieraden met liefde en aandacht.

Onze kracht is dat wij een familiebedrijf zijn en dat wij als geen ander weten hoe belangrijk familie en vrienden kunnen zijn. Het is fijn om familie en vrienden om je heen te hebben. Wij maken dit mogelijk met onze gegraveerde sieraden zodat jij altijd je dierbaren bij je kan dragen. Of het nou gaat om je (klein)kinderen die je graag bij je wilt dragen in de vorm van een geboortebloem sieraad of bijvoorbeeld een sieraad met een vingerafdruk van een geliefde die is overleden.

Daarnaast hebben wij ook een prachtige collectie met stainless steel sieraden om je look helemaal compleet te maken.


Wij zijn gevestigd in Enschede in het prachtige gebouw Spinnerij Oosterveld. Als je enorm benieuwd bent naar ons atelier en je woont in de buurt, kan je jouw webshop bestelling bij ons afhalen!

Maak je sieraad perfect

Bij ieder uniek persoon, past een uniek sieraad. Daarom kan je bij onze gegraveerde sieraden kiezen uit 2 stijlen kettingen, en 3 verschillende lengtes. Daarnaast kan je ook kiezen uit meerdere lettertypes en designs. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere geboortebloem sieraden,
vingerafdruk sieraden en handgeschreven tekst sieraden. Heb je nou een sieraad gezien, maar wil je het net wat anders hebben?
Vaak zijn er veel mogelijkheden om je sieraad nog unieker te maken omdat wij een deel van onze sieraden met de hand maken. Neem dan contact met ons op!

Kwaliteit & duurzaam

Onze liefde voor stainless steel

Wij kunnen niet uit gepraat raken over stainless steel. Kwaliteit en duurzaamheid is enorm belangrijk voor ons. Wij willen een sieraad voor jou maken dat lang mooi blijft waar je jaren plezier van kunt hebben. En wat nog een fijn voordeel is dat stainless steel hypoallergeen is en niet verkleurd. Wat wel zo prettig is dat als jij gevoelige oren of een gevoelige huid hebt, dat jij onze sieraden gewoon kunt dragen! Wat ons betreft is er geen mooier materiaal dan stainless steel is omdat het betaalbaar, kwalitatief en duurzaam is.

Onze geschiedenis

Persoonlijke service

Ik vind het super belangrijk dat jij blij bent met je ervaring met Uniekje! Op zoek naar iets speciaals? Neem dan contact op.
Liefs, Marjolein